Internet Business::Domains

2) Когато За Стоките По Ал

2) Не са стока по смисъла на ал. Не се смята за доставка на стока за целите на този закон преминаването на правото на разпореждане от залогодателя към заложния кредитор по смисъла на чл. 1) Когато туроператор предоставя от свое име стоки или услуги във връзка с пътуването на пътуващо лице, за осъществяването на което се използват стоки или услуги, от които пътуващото лице се възползва пряко, смята се, че се извършва една доставка на обща туристическа услуга. 4. фактическото предоставяне на стока на лице, което действа от свое име и за чужда сметка. Данъчно незадължено юридическо лице е юридическо лице, което не е данъчно задължено по смисъла на чл. 4) Данъчно задължено лице е и всяко лице, което инцидентно извършва възмездна вътреобщностна доставка на ново превозно средство. Добрата новина е: ако в живота ви няма грандиозни промени в начина на живот и избрания стил на обличане, то тогава трябва да разполагате с нужния комплект дамски чанти и да не се притеснявате. 1 и 2 трябва да съдържа основанието за дерегистрация. 7) В случаите на дерегистрация размерът на частичния данъчен кредит по ал. 1, т. 1 и 2 актът за дерегистрация не се връчва на лицето, освен в случаите по чл.

125, мъжки обувки ал. 1 и отчетни регистри по чл. 5) В случаите по чл. Правото на приспадане на данъчен кредит по ал. Когато тези услуги се предоставят на постоянен обект, който се намира на място, различно от мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност, то мястото на изпълнение е мястото, където се намира този обект. Данъчно задължено лице, което извършва и освободени доставки и/или доставки или дейности извън рамките на независимата икономическа дейност, както и данъчно незадължено юридическо лице, регистрирано за целите на данък върху добавената стойност, са данъчно задължени лица за всички получени услуги. 1, т. 12, 14 и 15, когато сумата на данъчната основа и данъкът не превишават 100 евро или тяхната равностойност в левове, с изключение на документиране на доставките с място на изпълнение на територията на друга държава членка, на вътреобщностни доставки и на дистанционни продажби на стоки. Независимо от ал. 1 данъкът за възстановяване по чл. 13, ал. 2 от нерегистрирано по този закон лице данъкът се внася от лицето в 14-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който данъкът за придобиването е станал изискуем.

Чл. 3. (1) Данъчно задължено лице е всяко лице, което извършва независима икономическа дейност, без значение от целите и резултатите от нея. 2 се определя чрез прилагането на критерий за разпределяне, който гарантира максимално точно изчисляване на размера на данъка, съответстващ на използването на недвижимия имот за осъществяване на независима икономическа дейност, като се отчита спецификата на имота. Независима икономическа дейност е и всяка дейност, осъществявана редовно или по занятие срещу възнаграждение, включително експлоатацията на материално и нематериално имущество с цел получаване на редовен доход от него. Нарича се IRED (Infrared emitting diode) и при преминаване на електричество през него излъчва инфрачервена светлина. Можем да изглеждаме стилно, без да вредим на природата, а най-лесният начин да го правим е да не насърчаваме свръхпроизводството на модната индустрия и да избираме секънд хенд. 7 възниква задължение за регистрация по този закон не по-късно от 7 дни преди датата на възникване на обстоятелство по чл.

2. Доставки, извън тези по т. 1, т. 6 не се снабди с документите по чл. Чл. 77. (1) Правото на приспадане на данъчен кредит по чл. 7) При определяне на прага по ал. 5. за всеки обмен или връщане ни е необходимо, че продуктът е в първоначалното си състояние, включително с кутия и всички аксесоари.Купувачите да носят отговорност за възстановяване на разходите за доставка. Освен, че доста пипкава работа, изисква и солидна техническа подготовка. ДВ. бр.94 от 4 Декември 2015г., изм. ДВ. бр.23 от 8 Март 2013г., изм. ДВ. бр.30 от 26 Март 2013г., изм. ДВ. бр.18 от 28 Февруари 2020г., изм. ДВ. бр.14 от 18 Февруари 2020г., доп. ДВ. бр.101 от 22 Ноември 2013г., изм. ДВ. бр.92 от 17 Ноември 2017г., изм. ДВ. бр.54 от 17 Юли 2012г., изм. ДВ. бр.103 от 28 Декември 2012г., изм. ДВ. бр.94 от 30 Ноември 2012г., изм. ДВ. бр.97 от 5 Декември 2017г., изм.

Ако ви хареса тази статия, както и бихте искали да получите повече подробности за събития и парти евтини любезно проверете нашата собствена уеб страница.

Related Posts

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *